Prace magisterskie
Prace dotyczą różnych aspektów biologii lasu znajdujących się profilu zainteresowań naukowych opiekunów. Studenci muszą wykazać się umiejętnością wykonania wszystkich faz pracy naukowej, od postawienia pytania, przez zaprojektowanie obserwacji/eksperymentów, zebranie danych i analizę wyników, po napisanie raportu z badań, czyli pracy magisterskiej. Praca powinna zostać obroniona w czerwcu, najpóźniej we wrześniu ostatniego roku studiów.

Magistranci powinni porozumieć się z potencjalnymi opiekunami dla uzgodnienia tematu i zakresu pracy.


Studia doktoranckie


Doktorat to duże wyzwanie intelektualno-organizacyjne: w ciągu czterech lat trzeba przeprowadzić badania, przeanalizować dane i napisać pracę doktorską. Oprócz pracy nad własnym tematem, doktorant musi zainwestować sporo czasu w samokształcenie, zaliczać przedmioty przewidziane przez program studiów doktoranckich, jest obciążony obowiązkami organizacyjnymi (związanymi z działalnością Pracowni) oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych.

Kandydaci powinni wykazywać się predyspozycjami do pracy naukowej – dużym potencjałem intelektualnym, świetnym przygotowaniem ogólnobiologicznym, czynną znajomością angielskiego oraz zdolnością do długotrwałej pracy, niejednokrotnie w trudnych warunkach terenowych (Puszcza Białowieska). Tematyka proponowanych prac doktorskich powinna łączyć się z zakresem prac prowadzonych przez nas w Puszczy Białowieskiej.

Osoby, które zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie prosimy o kontakt z This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., potencjalnym opiekunem/promotorem pracy.


Staże podoktorskie

Jesteśmy zainteresowani przyjęciem stażystów, którzy chcieliby włączyć się w prace naszego zespołu prowadzone w Białowieskiem Parku Narodowym. Kandydaci muszą dysponować zewnętrznymi źródłami finansowania.