Biologia lasu – studia magisterskie

Od jesieni 2013 oferujemy studia II stopnia biologia lasu na kierunku biologia. Jest to specjalność unikatowa, nie oferowana przez żadną inną uczelnię w Polsce.

Dlaczego warto u nas studiować?
Studia te stwarzają wyjątkową możliwość zdobywania i poszerzania wiedzy o lasach jako złożonych układach biologicznych, oraz o sposobach ochrony ich przyrody. Naszym celem jest kształcenie absolwentów patrzących na lasy holistycznie, doceniających ich znaczenie dla przyrody i człowieka oraz rozumiejących potrzebę zachowania różnorodności biologicznej lasów (sylwetka absolwenta)

Co oferujemy?
Zapewniamy doskonałe przygotowanie merytoryczne (teoretyczne i praktyczne) do pracy naukowej w zakresie biologii lasu oraz pracy związanej z ochroną przyrody lasów.
Zdobycie potrzebnej wiedzy umożliwia, między innymi, oferowany przez nas program studiów z szeroką gamą wykładów, ćwiczeń, kursów do wyboru oraz licznych ćwiczeń terenowych odbywających się w Puszczy Białowieskiej, w okolicach Wrocławia oraz w innych rejonach Polski (więcej patrz tutaj).

Kto może starać się o przyjęcie na studia?
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich kierunku biologia, ochrona środowiska, leśnictwo oraz innych o zbliżonym obszarze kształcenia (kryteria przyjęć patrz tutaj).

Czego oczekujemy od kandydatów?
Od kandydatów oczekujemy zdolności do długiej pracy w terenie, umiejętności klarownego wypowiadania się w formie pisemnej, dobrego przygotowania ogólnobiologicznego, znajomości angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie tekstów naukowych i dyspozycyjności w czasie weekendów oraz w okresie wakacyjnym, w trakcie trwania ćwiczeń terenowych.
Uczestnicy studiów będą również zobowiązani do pokrycia kosztów dojazdu i utrzymania, związanych z odbywaniem zajęć w terenie.

Prace magisterskie
Prace dotyczą różnych aspektów biologii lasu znajdujących się profilu zainteresowań naukowych opiekunów. Studenci muszą wykazać się umiejętnością wykonania wszystkich faz pracy naukowej, od postawienia pytania, przez zaprojektowanie obserwacji/eksperymentów, zebranie danych i analizę wyników, po napisanie raportu z badań, czyli pracy magisterskiej. Praca powinna zostać obroniona w czerwcu, najpóźniej we wrześniu ostatniego roku studiów.

Magistranci powinni porozumieć się z potencjalnymi opiekunami dla uzgodnienia tematu i zakresu pracy.


Studia doktoranckie


Doktorat to duże wyzwanie intelektualno-organizacyjne: w ciągu czterech lat trzeba przeprowadzić badania, przeanalizować dane i napisać pracę doktorską. Oprócz pracy nad własnym tematem, doktorant musi zainwestować sporo czasu w samokształcenie, zaliczać przedmioty przewidziane przez program studiów doktoranckich, jest obciążony obowiązkami organizacyjnymi (związanymi z działalnością Pracowni) oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych.

Kandydaci powinni wykazywać się predyspozycjami do pracy naukowej – dużym potencjałem intelektualnym, świetnym przygotowaniem ogólnobiologicznym, czynną znajomością angielskiego oraz zdolnością do długotrwałej pracy, niejednokrotnie w trudnych warunkach terenowych (Puszcza Białowieska). Tematyka proponowanych prac doktorskich powinna łączyć się z zakresem prac prowadzonych przez nas w Puszczy Białowieskiej.

Osoby, które zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie prosimy o kontakt z This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., potencjalnym opiekunem/promotorem pracy.


Staże podoktorskie

Jesteśmy zainteresowani przyjęciem stażystów, którzy chcieliby włączyć się w prace naszego zespołu prowadzone w Białowieskiem Parku Narodowym. Kandydaci muszą dysponować zewnętrznymi źródłami finansowania.