Pracownia Biologii Lasu

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, fax 71 322 28 17,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zajmujemy się badaniami podstawowymi biologii lasów – najbardziej zróżnicowanych lądowych układów przyrodniczych. Lasy postrzegamy jako układy (sieci) połączonych wielostronnymi powiązaniami organizmów i procesów. Próbujemy zrozumieć charakter tych współzależności. Wiedzę o biologii lasu zdobywamy głównie przez terenowe obserwacje zachodzących w lasach procesów, badania ekologii, zachowania i ewolucji organizmów leśnych. Szczególnie intensywnie i długotrwale (od ponad 45 lat) śledzimy przebieg procesów w lasach wolnych od bezpośredniej ingerencji człowieka (pierwotne fragmenty Puszczy Białowieskiej). Wyniki naszych badań udostępniamy w publikacjach naukowych, poprzez dydaktykę akademicką, prezentujemy na konferencjach naukowych. Staramy się je również upowszechniać wśród niespecjalistów, kierując do szerokiej publiczności odczyty i publikacje popularyzujące wiedzę o procesach biologicznych w lasach.
Uzyskaną wiedzę wykorzystujemy także w aktywnych działaniach na rzecz ochrony lasów i zamieszkujących je organizmów.

Studentom oferujemy możliwość specjalizacji w problemach Biologii lasu, kursy Ekologii zwierząt, Zachowania zwierząt, Zasad komunikacji w nauce i Technik prezentacji i pracy naukowej.